Stopzetten Legal Eagle, hoe nu verder? Gewoon overstappen naar AdvocatenABC!

Advohelp.nl


Informatie & Support site van CARE Consultants

lOGO2
TEXT

Stopzetten Legal Eagle, Hoe nu verder? Gewoon overstappen

naar AdvocatenABC!


Munnekeburen, 22 augustus 2017


Van: CARE Consultants, Pieter Boonstra

Betreft: stopzetten Legal Eagle


Onlangs heeft u als gebruiker van het softwarepakket Legal Eagle een brief ontvangen waarin u is meegedeeld dat ‘SDU na zorgvuldige afweging heeft besloten om vanaf 1 juli 2018 te stoppen met het uitgeven van dit programma’.


Vanaf ongeveer 1990 heeft CARE Consultants zich als ‘partner’ bezig gehouden met het aanbieden van een op model- en documentbeheer gerichte koppeling tussen Legal Eagle en de Microsoft Office producten. Deze koppeling -met de naam EagledotXML- werd enkele jaren geleden nog door bijna 240 Legal Eagle klanten in grote tevredenheid gebruikt en is steeds doorontwikkeld. De klanten van Care Consultants maken met enige regelmaat gebruik van de hulp bij het maken en bewerken van modellen, maar kunnen ook rekenen op ondersteuning bij specifieke vragen die eigenlijk bij de helpdesk van SDU thuishoren.


Dat wij als partner van SDU zonder nadere voorinformatie gelijktijdig met de Legal Eagle-gebruikers werden geïnformeerd over het stopzetten van het programma, wordt door ons -zacht gezegd - als onzorgvuldig ervaren.


Naar de argumenten van de ‘zorgvuldige afweging’ kunnen we slechts gissen. Twee zaken spelen ons inziens in elk geval een rol, te weten:


1. De problemen die SDU had met het ombouwen van Legal Eagle naar een online (Cloud) oplossing.

2. Het maken van een system-to-system koppeling met de Rechtspraak voor het digitaal procederen, de zgn. KEI-integratie.


Over deze argumenten het volgende:


De online -Cloud- oplossing

Tezamen met een derde partij (2WCF) heeft CARE Consultants inmiddels een Cloud (LE APP) oplossing beschikbaar. Hiermee wordt het mogelijk Legal Eagle inclusief de Office-pakketten -en dus al uw dossier- en documentgegevens- op laptop, tablet of I-Pad/Phone te benaderen.


De KEI-integratie

De grote partijen zoeken de oplossing in het Aansluitpunt Rechtspraak. Dit is een systeemkoppeling voor geautomatiseerd berichtenverkeer. De kosten die de koppeling met dit aansluitpunt met zich meebrengt zijn voor de gebruikers zonder meer groot te noemen. Ook de ontwikkelkosten voor het eigen pakket zijn aanzienlijk -en leiden dientengevolge tot verhoging van de kosten voor een kantoor.


De verschillende kleinere partijen hebben dan ook besloten geen koppeling naar het Aansluitpunt Rechtspraak mogelijk te maken. Er bestaat immers reeds het voor advocaten kosteloze web portal ‘Mijn Rechtspraak’, dat het mogelijk maakt de gewenste digitale documenten -altijd als pdf/a- per dossier aan te leveren, dan wel te downloaden.


Ter voorkoming van misverstanden: in beide genoemde situaties zult u altijd uw dossier- en documentbeheer in eigen beheer dienen uit te voeren. Noch het Aansluitpunt Rechtspraak, noch het web portal Mijn Rechtspraak vormen daar een vervanging voor! Maar dat hoeft voor u geen probleem te zijn, omdat u met Legal Eagle en de koppeling EagledotXML reeds beschikt over een uitstekend dossier- en documentbeheersysteem.


Belangrijk te weten:

Om digitaal te kunnen procederen heeft u geen nieuwe software nodig, ook al suggereren diverse leveranciers dat wel! Het web portal ‘Mijn rechtspraak’ voorziet in alles wat u nodig heeft om digitaal te kunnen procederen bij iedere rechtbank op alle rechtsgebieden…


Hoe nu verder

Het besluit van SDU de uitgave van Legal Eagle per 1 juli 2018 te stoppen, stelt u voor de vraag hoe verder te gaan. De suggestie van SDU om over te stappen naar BaseNet Advocatuur is slechts één van de mogelijkheden. Er zijn uiteraard veel meer opties. We noemen hier de eenvoudigste en goedkoopste:


U blijft gewoon werken met Legal Eagle. In dit laatste geval adviseren wij u in ieder geval ervoor te zorgen dat u over de laatste update van het pakket beschikt (versie 2.24.0). En wanneer u in dit geval ook met de koppeling EagledotXML blijft werken, kunt u blijven rekenen op onze ondersteuning. Oók wanneer het meer specifieke Legal Eagle-vragen betreft en u niet langer bij de helpdesk van SDU terecht kunt.


Kiest u voor deze optie, dan is het wellicht verstandig even middels een telefoontje met René (06 13 97 09 34) of ondergetekende (0561 481782) overleg te plegen.


Met vriendelijke groet,

Pieter Boonstra